Tema

Vattenvård, landsbygdsutveckling och effektivare föryngring av skog

Skogssällskapet och de närstående stiftelserna Stina Werners fond och Winquists stiftelse delar i år ut sammanlagt 12,5 miljoner kronor till kunskapsutveckling och forskning om skogshushållning och naturvård.

I år har anslag beviljats bland annat till projekt om kantzoner mot vatten, skogens sociala värden som motor för landsbygdsutveckling och effekter av naturhänsyn i skogsbruket.

– Skogen har många värden och varje skogsägare har sina mål för sitt skogsägande. Genom att finansiera forskning och kunskapsutveckling och verka för att resultaten kommer till praktisk nytta vill Skogssällskapet bidra till att fler skogsägare kan nå sina mål genom hållbart brukande, säger Lotta Möller, skogsskötselchef på Skogssällskapet.

Listan över samtliga projekt som tilldelats medel från Stiftelsen Skogssällskapet:

SLU,Thomas Ranius
Kan naturhänsynen vid skogsavverkning göra större nytta om den anpassas efter länsstyrelsernas värdetrakter?

SLU, Lars Drössler
Analysis of natural regeneration data of existing experiments with selective felling

SLU, Johanna Witzell
Hantering av Phytophthora-skador i sydsvenska lövskogar

Skogforsk, Johan Sonesson
Skötselmodeller för kantzoner mot vatten – konsekvenser för virkesproduktion, ekonomi och beståndsstruktur

SLU, Anders Dahlberg
Metodik för samanalys av marksvampar på Markinventeringens och Riksskogstaxeringens provytor

Umeå Universitet, Therese Bjärstig
Hur kan skogens sociala värden bidra till en hållbar landsbygdsutveckling?

Skogforsk, Lars-Göran Sundblad
Kostnadsoptimering av beståndsanläggningskedjan

SLU, Göran Ståhl
Utveckling av en prototyp för data-assimilering inom skogsbruket

SLU, Tomas Lämås
Importrutin för data till Heurekasystemet för landskapsanalyser

SLU, Tobias Jeppsson
Effekten av tillförsel av död aspved på skalbaggspopulationer i ett landskapsperspektiv

Enetjärn Natur AB, Anders Enetjärn
Habitat banking i Sverige – möjligheter och utmaningar med en ny marknad

SFAB, Marianne Larsson
Skogen i Skolans regionala verksamhet

SLU, Jörg Brunet
Långsiktiga vegetationsförändringar i Sveriges skogar – orsaker och konsekvenser för skogsskötsel

Stiftelsen Skånska Landskap, Stefan.Olsson
Ansökan om del till utveckling av metoder och teknik för den utomhuspedagogiska verksamheten 2014.

Ägare är Stiftelsen Skogssällskapet som grundades 1912 och vars syfte är att verka för skogshushållning och naturvård. Skogssällskapet delar årligen ut cirka 10 miljoner kronor till forskning och utveckling.

Vattenvård, landsbygdsutveckling och effektivare föryngring av skog

 lästid ~ 1 min