Tema

Kartläggning för jämställda medel för forskning

Regeringen har beslutat att Statskontoret ska kartlägga och analysera fördelningen av anslagen för forskning vid vissa universitet och högskolor ur ett jämställdhetsperspektiv. Regeringen vill veta hur stor del av resurserna som går till kvinnor respektive män. I uppdraget ingår även att studera de bedömningar som ligger till grund för fördelningsbesluten.

– Universitet och högskolor får bara i år 15,7 miljarder kronor direkt via statsbudget för att bedriva forskning och forskarutbildning. Det är inte rimligt att vi idag inte har en uppfattning om hur stor del av dessa som går till män respektive kvinnor, säger jämställdhets- och biträdande utbildningsminister Maria Arnholm i en kommentar.

De lärosäten som deltar kommer också att kunna inkludera såväl övriga medel för forskning och forskarutbildning som medel från de olika forskningsråden i uppdraget som ska redovisas senast den 31 december 2014.

– Jämställda villkor i akademin är en förutsättning för att nå det forskningspolitiska målet om att Sverige ska vara en framstående forskningsnation. Det ska vara forskarens kompetens och inte kön som avgör om hen beviljas medel eller inte, avslutar Maria Arnholm.

Kartläggning för jämställda medel för forskning

 lästid ~ 1 min