Tema

Rekordutdelning från Cancerfonden

Cancerfondens forskningsnämnd har beslutat vilka forskningsprojekt och forskare som får anslag 2014. Det blir en rekordutdelning på 355 miljoner kronor vilket kan jämföras med fjolårets 339 miljoner. 132 miljoner kronor går till nya forskningsprojekt, en ökning med tre miljoner sedan föregående år. Cancerfonden är den enskilt största finansiären av svensk cancerforskning.

– Det är tack vare gåvor från privatpersoner och företag som vi kan finansiera 450 forskningsprojekt om året. Det är extra glädjande att i år se att så många unga forskares forskningsprojekt håller en så hög kvalitet. I år är det 49 nykomlingar som får anslag från Cancerfonden. Det är ett styrkebesked från svensk cancerforskning, säger Klas Kärre, ordförande för Cancerfondens forskningsnämnd.

Den 5 november tog Cancerfondens forskningsnämnd beslut om vilka forskningsprojekt och forskare som får anslag år 2014. Nästa år går närmare 355 miljoner kronor till svenska cancerforskningsprojekt. Av den summan går hela 132 miljoner kronor till nya ansökningar, vilket är en ökning med tre miljoner sedan förra året. Resterande 223 miljoner går till forskningsprojekt som Cancerfonden beviljat sedan tidigare år. Merparten av de forskningsprojekt Cancerfonden finansierar löper över tre år.

Fördelning per lärosäte:
Göteborgs universitet: 46 miljoner kronor varav 21,7 miljoner i nya beviljade anslag
Karolinska Institutet: 147 miljoner kronor varav 45 miljoner i nya beviljade anslag
Linköpings universitet: 12,7 miljoner kronor varav 5,7 miljoner i nya beviljade anslag
Lunds universitet: 59 miljoner kronor varav 20,7 miljoner i nya beviljade anslag
Stockholms universitet: 9,5 miljoner kronor varav 2,9 miljoner i nya beviljade anslag
Umeå universitet: 24,5 miljoner kronor varav 10,5 miljoner i nya beviljade anslag
Uppsala universitet: 45 miljoner kronor varav 21,7 miljoner i nya beviljade anslag
Övriga lärosäten: 6,3 miljoner kronor varav 3,8 miljoner kronor i nya beviljade anslag

Forskningsmedlen fördelas som följer:
50,7 procent till grundforskning — forskning som har betydelse för cancerns grundläggande mekanismer
28,9 procent till translationell forskning — benämning för forskning som överbryggar grundforskning och klinisk forskning
11,5 procent till klinisk forskning — patientnära forskning
6,5 procent till epidemiologisk forskning — forskning kring sjukdomsorsaker och riskfaktorer
2,4 procent till vårdforskning — forskning om bland annat prevention, vård och rehabilitering
Fördelningen ovan är beräknad på de nya ansökningar som beviljades den 5 november 2013.

Cancerfondens anslagsutdelning
Cancerfondens forskningsanslag utses i nationell konkurrens. Det innebär att Cancerfonden låter alla forskningsprojekt konkurrera med varandra oberoende av cancerform. De främsta forskningsprojekten får anslag, det vill säga de med störst chans att nå framgångsrika resultat. Anslagsutdelningen som sker i november varje år är Cancerfondens största. I den anslagsutdelningen ingår forskningsprojekt och anslag till forskarmånader. I mars månad beviljar Cancerfonden anslag till forskartjänster.

Så här går fördelningen till
Forskare ansöker om anslag hos Cancerfonden. Nio prioriteringskommittéer, som består av forskare och sakkunniga, bedömer ansökningarna och lämnar därefter förslag om anslagsfördelning till forskningsnämndens arbetsutskott. De 22 ledamöterna i Cancerfondens forskningsnämnd, de flesta framstående forskare, fortsätter sin granskning och prioriterar projekten så att de slutgiltiga förslagen överensstämmer med styrelsens budget. Forskningsnämnden beslutar därefter om fördelning av medel från Cancerfonden.

Mer om Alla beviljade anslag 2013.

Rekordutdelning från Cancerfonden

 lästid ~ 2 min