Artikel från Örebro universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

23 november 2011

En bra investering att få fler att cykla till jobbet

Att cykla eller gå till jobbet är ett billigt och tidseffektivt sätt att få motion, som kan räcka för att nå upp till den rekommenderade miniminivån av hälsofrämjande fysisk aktivitet. Örebroforskaren Lina Wahlgren har undersökt vad som lockar pendlare att cykla och vilka hinder som leder till att de tar bilen?

Att cykla eller gå till jobbet är ett billigt och tidseffektivt sätt att få motion, som kan räcka för att nå upp till den rekommenderade miniminivån av hälsofrämjande fysisk aktivitet. Därför är det viktigt att undersöka vad som kan locka fler att ta sig till jobbet för egen maskin. Örebroforskaren Lina Wahlgren har fokuserat på färdvägsmiljön. Vad lockar pendlare att cykla och vilka hinder leder till att de istället tar bilen?

– Att få fler att gå eller cykla till jobbet är bra både för människors hälsa och för miljön, säger Lina Wahlgren.

I sin doktorsavhandling vid Örebro universitet har Lina Wahlgren testat en ny metod, ACRES (Active Commuting Route Environemnt Scale), som mäter cyklisters upplevelser av sin färdvägsmiljö. Hennes forskning visar att ACRES är ett tillförlitligt instrument som kan användas för att analysera vilka förändringar som bör prioriteras.

– Det är ett viktigt instrument för att ta reda på vilka infrastruktursatsningar som ger bra resultat – det kan utgöra en grund för att förstå vad som kan locka pendlare att börja cykla till jobbet men också vad som bidrar till att de fortsätter och gör det till en vana, säger Lina Wahlgren.

Ny forskning
Hon har undersökt arbetspendling med cykel i Stockholmsområdet och hennes resultat visar att ytterstadens miljö upplevs som tryggare och mer stimulerande för arbetspendling än innerstadens.

– Min forskning visar att en färdväg, i innerstaden, som kräver många riktningsändringar är något som cykelpendlare ser som negativt. Att cykla i vackra, gröna och trygga miljöer är stimulerande, medan höga avgasnivåer och mycket trängsel upplevs som hindrande för arbetspendlingen med cykel i innerstaden.

– Forskningen inom det här området är relativt ny men med ACRES kan forskare nu ta den vidare, säger Lina Wahlgren.

Hälsa och miljö
Hittills har aktiv pendling inte fått särskilt stor uppmärksamhet inom motionsforskningen, trots att den omfattar många människor. Den har betraktats som en ganska oviktig aktivitet med för låg intensitet, och därför hamnat i skymundan bakom mer intensiva träningsformer.

– Men forskning visar en koppling mellan hälsa och aktiv pendling. Dessutom är det bra för miljön. Det finns många anledningar att satsa på aktiv pendling och en färdvägsmiljö om gör att fler känner sig lockade att lämna bilen hemma, säger Lina Wahlgren.

För mer information kontakta Lina Wahlgren: 070 461 0559

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera