Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

1 april 2010

Dans i skolan – genus, kropp och uttryck

Många kommuner har valt att satsa på dans i skolan, och vad som tidigare betraktats som en ”flickaktivitet” har därmed gjorts tillgängligt för både flickor och pojkar. En ny avhandling från Umeå universitet belyser danslärares perspektiv på dans i skolan, och hur de förhåller sig till genus.

– Min studie visar på många erfarenheter av dans när kön inte spelar någon roll, säger Anna Lindqvist. Men den visar också att dans i skolan kan innebära ett könsstereotypt förhållningssätt.

Sedan år 2005 pågår en nationell satsning för att utveckla dansen i skolan, och i dag har ett hundratal kommuner valt att satsa på dans i förskolor och skolor. Anna Lindqvist fokuserar i sin doktorsavhandling i pedagogiskt arbete på danslärarnas erfarenheter av och uppfattningar om dansundervisning i skolan. Lärarna i studien upplever att flickor är mer positivt inställda till dans än pojkar, att de tydligt försöker efterlikna danslärarens rörelser och lever sig in i lugna, lyriska övningar.

– Här finns en koppling till dans som ett feminint kodat ämne, homofobiska föreställningar och uppdelningen mellan maskulina och feminina rörelser, säger Anna Lindqvist.

Vad gäller idérikedom i improvisationsövningar, det vill säga det egna skapandet, menar en majoritet av danslärarna i studien att det inte är någon skillnad mellan pojkar och flickor. Nästan samtliga danslärare anser också att de arbetar med samma typ av rörelser för pojkar och flickor, men samtidigt uppfattar de kön och genus på olika sätt. En del danslärare beskriver pojkar och flickor som två homogena, motsatta grupper, medan andra förstår flickor och pojkar som individer med olika personligheter.

Avhandlingen visar också att det finns en samsyn bland danslärarna om vad dansundervisning i skolan är. Man anser att dansen har en existentiell dimension. Dans är inte ”bara” rörelse utan något mer, att lära känna sig själv och att hitta det personliga uttrycket. Danslärarna betonar också gemenskap och samarbete och öppnar upp för integration med andra skolämnen.

—————-

Anna Lindqvist, institutionen för estetiska ämnen, försvarar fredagen den 9 april sin doktorsavhandling med titeln Dans i skolan. Om genus, kropp och uttryck. Disputationen kommer att äga rum kl. 13.00 i Hörsal G, Humanisthuset, Umeå universitet. Fakultetsopponent är professor Bengt Olsson, Högskolan för scen och musik, Göteborgs universitet.
Avhandlingen är e-publicerad:
http://umu.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:303675

Anna Lindqvist är uppvuxen i Boliden och gick som barn i Bolidens barnbalett. Hon har tidigare arbetat som förskollärare, danslärare och grundskollärare, och är sedan 2003 verksam vid Umeå universitet, institutionen för estetiska ämnen inom området dans och rörelse. Anna Lindqvist arbetar även som sjukhusclown.

Kontaktinformation
För mer information eller intervju, kontakta gärna
Anna Lindqvist
Tel: 070-321 59 12
E-post: anna.lindqvist@estet.umu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera