Tema

Personal vid universitet och högskolor 2008: Fortfarande få kvinnor som blir professorer

Antalet kvinnliga professorer fortsätter att ligga på en låg nivå. Bara var femte professor är kvinna och de är i minoritet inom nästan alla ämnesområden. Könsfördelningen är som mest ojämn inom matematik och teknikvetenskap; bara sex respektive tio procent av professorerna är kvinnor. Det visar en ny rapport från Högskoleverket och SCB.

Högskoleverket och SCB har tittat på hur personalsituationen ser ut inom högskolan år 2008. Förra året var nästan 63 000 personer anställda vid landets universitet och högskolor. Det är en fjärdedel av all statlig personal.

Personalen som undervisar och forskar har ökat något och uppgår till ungefär 28 000 personer, exklusive doktoranderna. Flest anställda inom undervisning och forskning har Göteborgs universitet, 2 300 helårspersoner. Därefter följer Lunds och Uppsala universitet.

Nya uppgifter visar också att var tredje lärare och forskare har en tidsbegränsad anställning. Andelen är tre gånger så stor inom medicin, 49 procent, som inom matematik, 17 procent.

Även inom naturvetenskap hade en stor andel personer, 40 procent, tidsbegränsad anställning. Av männen hade 30 procent en tidsbegränsad anställning och av kvinnorna 38 procent.

Sedan 2007 har antalet professorer ökat med tre procent och de utgör nästan 20 procent av den undervisande och forskande personalen.

Könsfördelningen inom högskolan är totalt sett jämn med 51 procent kvinnor och 49 procent män, men när det gäller professorer däremot är kvinnorna fortfarande i minoritet, 19 procent. Det är en ökning med bara en procent jämfört med förra året.

Bland lektorerna blir däremot könsfördelningen allt jämnare, 40 procent är nu kvinnor.

Könsfördelningen bland professorerna är ojämn inom alla forskningsämnesområden förutom övriga forskningsområden där 53 procent är kvinnor. Det här området utgörs till största delen av vårdvetenskap.

Inom matematik och teknikvetenskap finns däremot väldigt få kvinnliga professorer, sex respektive tio procent. Inom humaniora och religionsvetenskap är situationen något bättre, 28 procent.

En mer utförlig redovisning av denna undersökning finns i ett Statistiskt meddelande.
Ytterligare uppgifter finns i Statistikdatabasen.

Personal vid universitet och högskolor 2008: Fortfarande få kvinnor som blir professorer

 lästid ~ 1 min