Artikel från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

13 april 2007

Svenskarna värdesätter klimat, luft och skog

Det är viktigt att satsa skattepengar på miljö och naturvård. Det anser mer än 90 procent av svenskarna, enligt en enkätstudie av Mattias Boman och Leif Mattsson vid SLU Alnarp. De har tagit reda på hur svenska folket värderar riksdagens miljökvalitetsmål* i allmänhet och skogen i synnerhet. Miljömålen fastställdes 1999.

När svenskarna ska fördela sin “miljöbudget”, det vill säga hur mycket skattepengar de vill lägga på de olika miljömålen, vill de använda hela 25 procent till att begränsa människans klimatpåverkan. För att komma till rätta med luftföroreningarna är svenskarna villiga att ge 19 procent av miljöbudgeten. Skogarnas biodiversitet tillmäts 17 procent.

*Miljökvalitetsmålen är: Frisk luft, Hav i balans samt levande kust och skärgårdar, Grundvatten av god kvalitet, Levande sjöar och vattendrag, Myllrande våtmarker, Ingen övergödning, Bara naturlig försurning, Levande skogar, Ett rikt odlingslandskap, Storslagen fjällmiljö, God bebyggd miljö, Giftfri miljö, Säker strålmiljö, Skyddande ozonskikt, Begränsad klimatpåverkan och Ett rikt växt- och djurliv.

BILDTEXT: Att bevara skogens biodiversitet är ett av svenskarna prioriterat miljömål. Foto: Mats Gerentz, http://www2.slu.se/aktuellt/2007/pressbilder/notiser/gammstamfix.jpg

Kontaktinformation
Mattias.Boman@ess.slu.se, 040-41 51 29 Leif.Mattsson@ess.slu.se, 040-41 51 95,
Miljötrender 1/2007, http://www-miljo.slu.se/dokument/mt/MT1_2007.pdf

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera