Tema

NYHETSBREV 2005-01-25

AVHANDLINGAR – Stamceller kan ersätta skadade hörselceller. – Föräldrar till barn med medfödda hjärtproblem mår sämre och har en sämre levnadsstandard.

Stamceller kan ersätta skadade hörselceller

Celler som transplanterades till innerörat på marsvin och råtta kunde överleva och integreras med värddjurets hörselceller. Det visar en ny avhandling från Karolinska Institutet. Resultaten inger hopp om att transplanterade stamceller skulle kunna ersätta skadade nervceller i innerörat på människor och på så vis rädda förlorad hörsel.

Runt tio procent av världens befolkning lider av hörselbortfall. Det kan bero på åldrande, genetiska faktorer, sjukdom, läkemedelsbiverkning eller överstimulering och orsakas oftast av att sinnesceller och nervceller i innerörat dör. Tidigare har detta ansetts vara en irreversibel process men en ny avhandling från KI visar att stamceller som transplanterades till innerörat på marsvin eller råtta kunde överleva och till och med skapa kontakt med värddjurets nervceller.

– Det betyder att transplanterade celler förmodligen kan ersätta döda och skadade nervceller i innerörat. Vi har dock ännu inte lyckats visa att transplantationen lett till förbättrad hörsel, men det kan bero på att de studier vi hittills gjort varit för små, säger Zhengqing Hu, doktorand vid Centrum för hörsel och kommunikationsforskning och institutionen för klinisk neurovetenskap vid Karolinska Institutet.

Nu hoppas forskarna kunna utveckla metoden och visa att hörseln förbättras efter transplantation.

– Om tio år kanske metoden kan användas på människa, säger Zhengqing Hu.

Avhandling:
Investigating a Cell Replacement Therapy in the Inner Ear

Författare:
Zhengqing Hu, Centrum för hörsel och kommunikationsforskning, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet. E-mail: Zhengqing.Hu@cfh.ki.se

Avhandlingens abstract finns på: http://diss.kib.ki.se/2005/91-7140-170-9/
——————————————————-

Föräldrar till barn med medfödda hjärtproblem mår sämre och har en sämre levnadsstandard

Föräldrar till barn med medfödda hjärtproblem mår sämre och har en sämre levnadsstandard än föräldrar till friska barn, men även än föräldrar till barn med andra sjukdomar. Det visar en aktuell avhandling vid Karolinska Institutet.

I avhandlingsarbetet har forskaren Stephen Lawoko studerat över tusen föräldrar till barn med medfödda hjärtproblem och över hundra föräldrar till barn med andra typer av sjukdomar. Runt 300 föräldrar till friska barn ingick i kontrollgruppen. Alla föräldrarna fick fylla i ett femtonsidigt frågeformulär med ett antal frågor om deras barns hälsa och om barnens personuppgifter och situation i allmänhet. Föräldrarna fick dessutom svara på frågor om sig själva; om deras ålder, utbildning, yrke och ekonomiska förhållanden och huruvida de kände sig stressade och uppgivna, vilken livskvalitet de kände att de hade, vilket socialt stöd de fick och hur nöjda de var med den vård deras barn fick. Insamlingen av data pågick i 20 dagar.

– Tidigare studier på föräldrar till barn med medfödda hjärtproblem har huvudsakligen varit fokuserade på hur bekymrade och oroade de har känt sig över sina barn. I den här studien har vi dessutom tagit i beaktande föräldrarnas psykosociala situation, där aspekter som optimism inför framtiden, livskvalitet, socialt stöd och nöjdhet med vården vägts in, säger Stephen Lawoko.

Studierna visar att föräldrar till barn med medfödda hjärtproblem är mer bekymrade och uppgivna än föräldrar till friska barn, men också än föräldrar till barn med andra former av sjukdomar. Hos upp till en tredjedel av föräldrarna till de hjärtsjuka barnen var påfrestningarna lika stora som hos vuxna öppenvårdspatienter inom psykiatrin. Tretton procent av föräldrarna till barnen med hjärtproblem och tolv procent av de föräldrar som hade barn med andra sjukdomar hade självmordstankar, vilket är att jämföra med fem procent hos föräldrarna till de friska barnen. De föräldrar som hade barn med medfödda hjärtproblem hade vidare en lägre livskvalitet än föräldrar vars barn inte var sjuka. Däremot fann man inga skillnader i det sociala stöd som föräldrarna i de tre grupperna fick. Föräldrarna till barn med medfödda hjärtproblem var dock mer nöjda med det stöd de fick än föräldrarna till barn med andra sjukdomar var. Överlag hade mödrarna en lägre social och ekonomisk standard än fäderna. Allra mest uppenbar var denna skillnad i gruppen av föräldrar till barn med medfödda hjärtproblem.

Studierna visar också att det faktum att barnet lider av hjärtsjukdom är mer avgörande för hur dåligt föräldrarna mår än hur pass allvarliga hjärtproblemen är. Föräldrarna mår med andra ord lika dåligt oberoende av vilken hjärtsjukdom det är fråga om. De psykosociala problem som dessa föräldrar upplever är främst förenade med den börda som vården av deras barn innebär, det sociala stöd de får och de sociala och de ekonomiska problem de har, snarare än bekymren över barnets sjukdom.

De upptäckter vi gjort belyser de problem som är förenade med att ha ett barn med medfödd hjärtsjukdom och som bör beaktas inom vården av hjärtsjuka barn och stödet till deras föräldrar, menar Stephen Lawoko.

Avhandling:
Psychosocial situation of parents of children with congenital heart disease

Författare:
Stephen Lawoko, Institutionen för folkhälsovetenskap, Karolinska Institutet, tel 08-737 36 09 eller mail Stephen.Lawoko@smd.sll.se

Avhandlingens abstract finns på: http://diss.kib.ki.se/2005/91-7140-090-7/
———————————————–

NYHETSBREV 2005-01-25

 lästid ~ 4 min