Artikel från Chalmers tekniska högskola

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

16 december 2004

Bättre modell för att beräkna utsläpp av växthusgaser

Bättre datormodeller skall ge säkrare underlag för att bedöma hantering av avfall ur miljömässig och ekonomisk synvinkel. I ett doktorsarbete på Chalmers föreslår Mattias Olofsson ett antal faktorer som man måste ta hänsyn till.

Syftet med Mattias Olofssons avhandling är att peka på hur datormodeller för hantering av avfall och användningen av dem kan förbättras. Arbetet har fokuserats på analyser där man förebygger att avfall uppkommer, återvinner material och utvinner energi. Han har i sitt arbete använt och utvärderat befintliga datormodeller och har också utvecklat en egen modell för att beräkna utsläppen av växthusgaser.

I den modellen har han speciellt tagit hänsyn till de kriterier som han menar att man bör beakta i allt framtida utvecklingsarbete med datormodeller:
– man bör i större grad ta hänsyn till den ökade internationaliseringen av avfallshanteringen
– man bör förbättra modelleringen av övrig energiproduktion som ersätts när avfall förbränns
– man bör ta större hänsyn till marknader för material som återvinns
– man bör i större grad utvärdera åtgärder för att förebygga att avfall uppkommer.

Under de senaste årtiondena har avfallsmängderna ökat kontinuerligt i samhället. Samtidigt har kraven på hur avfallet skall tas om hand för att skydda miljön blivit allt hårdare. De svenska soptipparna skall successivt ta hand om mindre mängder avfall och ersättas av andra behandlingsalternativ som innebär ökat utnyttjande av de resurser som finns i avfallet. Genom återvinning kan material i avfallet användas till nya produkter, genom förbränning kan energi i avfallet tas tillvara och genom biologisk behandling, till exempel kompostering, kan näringsämnen tas tillvara och användas som gödselmedel. Behandlingsalternativen har dock både för- och nackdelar ur miljömässig och ekonomisk synvinkel och det är därför inte enkelt att avgöra vilken metod som är att föredra.

För att hjälpa beslutsfattare, till exempel politiker i kommuner eller styrelser i avfallsbolag, som bestämmer hur avfallet skall behandlas har det sedan mitten av 1960-talet utvecklats datormodeller som kan användas för att analysera olika behandlingsalternativ och hur de påverkar miljö och ekonomi. Modellerna används för att analysera stora system, de inkluderar normalt hela hanteringen av avfallet från att det uppstår, samlas in, transporteras och slutligen behandlas.

– Ett problem med datormodeller är att de är förenklingar av verkligheten och därför i behov av ständiga förbättringar. En modell kan vara matematiskt väldigt komplicerad men ändå ge resultat av låg kvalitet om den beskriver verkligheten på ett dåligt sätt, säger Mattias Olofsson som en kommentar till sina utvärderingar.

Avhandlingen “Improving Model-based Systems Analysis of Waste Management” försvaras vid en offentlig disputation på Chalmers den 17 december 2004 kl. 13.00 i sal HA3, Hörsalsvägen 4, Göteborg.

Kontaktinformation
Mer information:
Mattias Olofsson, Institutionen för energiteknik, Chalmers, tel 031-772 1442,
e-post: mattias.olofsson@me.chalmers.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera