Tema

NYHETSBREV 2004-09-08

PRISER OCH STIPENDIER

Karolinska Institutets främsta utmärkelse till Johan Ericson

Eric K. Fernströms pris till yngre särskilt lovande och framgångsrika forskare vid Karolinska Institutet tilldelas år 2004 docent Johan Ericson vid institutionen för cell- och molekylärbiologi.

Johan Ericson har genom en enastående produktion av banbrytande arbeten kartlagt mekanismer som styr hur nervceller bildas under embryonala utvecklingen. Genom denna kunskap har han identifierat hur signalämnen och transkriptionsfaktorer samverkar vid bildandet av motorneuron i ryggmärgen och i hjärnstammen. I en förlängning kan dessa studier möjliggöra metoder för att styra stamceller så att de kan användas vid behandling av exempelvis Alzheimers och Parkinsons sjukdom.

Prissumman på 100 000 kr kommer att delas ut i samband med årets installationsceremoni för nya professorer i Berwaldhallen 4 november 2004.

Johan Ericson, som är en av gruppledarna inom Karolinska Institutets Center of Excellence in Developmental Biology (CEDB), fick under förra året både The Svedbergs pris och Anders Jahres nordiska pris till yngre forskare.

För mer information, kontakta:
Dekanus Jan Carlstedt-Duke, ordförande i priskommittén, tel 08-524 864 70.
Docent Johan Ericson, tel 08-524 873 34 eller mail: johan.ericson@cmb.ki.se
—————————

MD Axel Hirschs pris 2004 till Anders Zetterberg

Karolinska Institutet har beslutat att tilldela MD Axel Hirschs pris för år 2004 till professor Anders Zetterberg. Priset ”skall utdelas som belöning för en av svensk forskare publicerad vetenskaplig skrift av högt värde”. I år aktualiseras ämnesområdet patologi.

Anders Zetterberg är professor vid institutionen för onkologi-patologi, Karolinska Institutet. Hans arbete har förutsättningar att leda till utveckling av nya och mer relevanta diagnostiska metoder inom den kliniska tumörpatologin.

Anders Zetterbergs forskning rör sambandet mellan defekt cellcykelkontroll och uppkomsten av kromosomal instabilitet i tumörceller. Han har i en serie goda arbeten, publicerade i högt rankade tidskrifter, studerat sambandet mellan defekter i ”checkpoints” i cellcykelns G1-fas och felaktig DNA-replikation, med uppkomsten av kromosomala rearrangemang som följd. Nyligen har Anders Zetterberg också påvisat att i högmaligna tumörer nedregleras inte cyklin E under S-fas som i normala celler och celler från lågmaligna tumörer. Forskningsområdet är av grundläggande betydelse för förståelsen av mekanismer för uppkomst av tumörsjukdomar och bedömning av deras prognos och behandling.

Prissumman på 65 000 kr tillsammans med diplom kommer att delas ut vid Karolinska Institutets årliga installationsceremoni i Berwaldhallen fredagen den 4 november 2004.

För ytterligare information kontakta:
Dekanus Jan Carlstedt-Duke, ordförande i Styrelsen för forskning, tel 08-524 864 70.
Professor Anders Zetterberg, tel 08-517 752 50 eller mail: anders.zetterberg@onkpat.ki.se
—————————————-

Sven Gards stipendium till Karl Ljungberg

Karl Ljungberg, numera post doc vid Mikrobiologiskt och tumörbiologiskt centrum, tilldelas Sven Gards stipendium för bästa avhandling i virologi.

Avhandlingen ”Variable genes as genetic immunogens” som försvarades under 2003 innehåller kreativa försök att skapa nya typer av immunogener från influensa och hiv. Syftet var att angripa dessa virus stora variabilitet och att åstadkomma så relevanta vacciner som möjligt. Tre av hiv-vaccinkonstrukten är redan på väg in i klinisk prövning. I ramberättelsen har Karl Ljungberg inte bara sammanfattat fältet och integrerat sina egna resultat utan även tänkt vidare på de immunologiska grundförutsättningarna för utveckling av ett vaccin mot den svåra infektionssjukdomen hiv.

Stipendiet om 25 000 kronor kommer att delas ut i samband med den årliga högtiden för Karolinska Institutets licentiater 17 september 2004.

Sven Gard, tidigare professor i virusforskning vid Karolinska Institutet, var ledande kring forskningen om polioviruset och framställningen av ett svenskt poliovaccin.

För mer information, kontakta:
Dekanus Jan Carlstedt-Duke, tel 08-524 864 70
Karl Ljungberg, tel 08-457 26 07 eller karl.ljungberg@smi.ki.se
——————————

Chorafas pris 2004 till Mikael Persson

Chorafas pris är det förnämsta priset som utdelas vid Karolinska Institutet för att uppmuntra särskilt framgångsrika doktorander och deras avhandlingar.

Mikael Persson, som är civilingenjör i grunden, försvarade sin avhandling ”Wound ventilation: a new concept for prevention of complications in cardiac surgery” vid Centrum för kirurgisk vetenskap i september 2003.

Mikael Persson presenterade i sin avhandling hur han utvecklat och systematiskt testat ett nytt och relativt enkelt instrument att användas vid större hjärtoperationer. Genom att ventilera operationssåret kan en nära 100-procentig koldioxidhalt upprätthållas i såret under pågående operation. På så sätt minskas bland annat risken för att luft kommer in i hjärtat, vilken kan transporteras vidare till hjärtmuskeln och hjärnan och där orsaka funktionsrubbningar och skada. Den nya ventilatorn används redan idag både inom Sverige och internationellt.

Prissumman på 4 000 USD utdelas av professor Dimitri N Chorafas personligen i samband med den årliga högtiden för Karolinska Institutets licentiater 17 september 2004.

Avhandlingen finns att läsa i Karolinska Institutets avhandlingsdatabas:
http://diss.kib.ki.se/2003/91-7349-626-X/

För en kortare beskrivning på svenska, se:
http://info.ki.se/article_se.html?ID=429

För mer information, kontakta:
Dekanus Jan Carlstedt-Duke, ordförande i priskommittén, tel 08-524 864 70
Mikael Persson, institutionen för laboratoriemedicin, 08-585 837 64 eller m.persson@labmed.ki.se
—————————————-

Schweiziskt forskarpris till Ole Kiehn

Schellenbergs pris för forskning om förlamningstillstånd tilldelas i år professor Ole Kiehn vid Karolinska Institutet för hans forskning om hur nervceller styr gångförmågan.

Ole Kiehn har i betydelsefulla studier identifierat de nervceller som styr gångens rytmiska aktivitet och beskrivit hur signaler överförs mellan dem. Han har också visat att om en avgränsad del av ryggmärgen har förlorat förmågan att ta emot rörelsesignaler från hjärnan kan, under vissa förhållanden, elektriska signaler typiska för rörelse skapas lokalt. Dessa resultat bidrar i hög grad till de framsteg som under senare år gjorts om ryggmärgens funktion. De ger hopp för framtida utveckling av behandlingar av ryggmärgsskador.

Priset delas ut av International Institute for Research in Paraplegia i Geneve. Prissumman på 100 000 CFR (cirka 600 000 kronor) överlämnas vid en ceremoni på Lausanne University Hospital den 2 november 2004.

För mer information, kontakta:
Professor Jean-Jacques Dreifuss, ordförande i priskommittén, +41 22 379 5380
Professor Ole Kiehn, institutionen för neurovetenskap, Karolinska Institutet, 08-524 839 51 eller mail o.kiehn@neuro.ki.se
—————————

NYHETSBREV 2004-09-08

 lästid ~ 4 min