Forskning.se - Den nationella forskningsportalen

Nyheter inom utbildningsvetenskap

 • 2015-08-26


  Växelundervisning skulle uppfostra fattiga och dana eliten
  Växelundervisningen spreds under 1800-talets början eftersom den ansågs ny och spännande. Genom så kallade monitörer – ofta äldre elever – som hjälpte läraren skulle stora grupper av fattiga lära sig lyda.
  Läs mer
 • 2015-08-25


  Förskolan viktig för barns tidiga matematiklärande
  Samspelet i förskolegruppen, sammanhangets betydelse och förskollärares förmåga att synliggöra matematiska aspekter stimulerar barn till att använda och utveckla sin grundläggande matematiska förståelse. Det visar en ny avhandling vid Göteborgs universitet.
  Läs mer
 • 2015-06-08


  Hur små barn utforskar, tolkar och skapar tecken
  Barns tidiga möten med digital teknologi gör att deras språk byggs upp och formas på nya sätt. De kommer mycket tidigt i kontakt med en mängd olika tecken. I en doktorsavhandling har Sara Hvit Lindstrand undersökt hur förskolor arbetar med små barns nyfikenhet och utforskande av skriftspråk.

  Läs mer
 • 2015-06-08


  Att samtala med elever i behov av särskilt stöd
  Elever i behov av särskilt stöd har inte samma förutsättningar som andra elever att ha inflytande i undervisningen. Avsaknad av verkningsfulla stödinsatser tystar eleven och elevens tystnad försvårar möjligheten att ge adekvat hjälp. Det bekräftas i Barbro Johanssons longitudinella studie av tonårsflickors behov och erfarenheter.
  Läs mer
 • 2015-06-02


  ​Ordning i klassen – svensk och tysk disciplin i skolan
  Sitta tyst och lyssna på läraren eller arbeta friare och röra sig i klassrummet? Ordningen i klassrum har jämförts mellan Sverige och Tyskland i en ny avhandling som bland annat visar skillnader i hur undervisningen ordnas i klassrummet.
  Läs mer
 • 2015-06-01


  Samhällsfrågor relaterade till bioteknik ger reflekterande elever
  I skolans läroplan uppmanas lärarna införliva etiska frågor i den naturvetenskapliga undervisningen. Skälet är att naturvetenskapens och teknikens snabba utveckling bedöms kräva etiska överväganden. En avhandling vid Göteborgs universitet visar att elever klarar av att fläta samman naturvetenskap och etik.
  Läs mer
 • 2015-06-01


  Vanligt ge specialpedagogiskt stöd utanför ordinarie lektioner
  Specialpedagogiskt stöd till gymnasieelever ges främst utanför ordinarie undervisning. Nära hälften av skolorna tillämpar nivågruppering av eleverna. Och fristående skolor har betydligt färre specialpedagoger och speciallärare än kommunala skolor.
  Läs mer
 • 2015-05-25


  Så kan textsamtal bli stöd för lärandet
  Att samtala kring texter kan fungera lässtöttande. Men det kräver förberedelser, noggrann planering och tydlig struktur. En avhandling i språkdidaktik från Stockholms universitet belyser möjligheter och begränsningar i arbetet med textsamtal på gymnasiet.
  Läs mer
 • 2015-05-22


  Digitalisering i skolan kan förbättra lärandet
  För att förbättra lärandet i skolan behövs det innovation inom pedagogik och undervisningsmetoder. VINNOVA finansierar nu uppstarten av fem testmiljöer med sammanlagt 15 miljoner kronor för att utveckla digitala verktyg och testa nya arbetssätt i skolan.
  Läs mer
 • 2015-04-30


  Motstridiga bilder i synen på den professionella läraren
  Det som skolpolitiska texter definierar som en professionell lärare är inte vad lärare själva formulerar som professionalism. Tvärtom, policytexterna betonar det som lärare tycker motarbetar deras möjligheter att verka i enlighet med läraruppdraget.
  Läs mer
 • 2015-04-27


  Skolelever visar både känslor, värderingar och förståelse kring miljöfrågor
  Hur upplever och beskriver elever i 10-12 års ålder undervisning och skolaktiviteter i miljö- och hållbarhetsfrågor? Annika Manni visar i sin avhandling att många elever uttrycker en helhetskunskap i dessa frågor, en kunskap där känsla, värdering och förståelse är sammanvävda.
  Läs mer
 • 2015-04-16


  Visar NO-klassrummet som kommunikativ arena
  I de naturvetenskapliga ämnena ställs höga kommunikativa krav på både lärare och elever. Det faktum att naturvetenskapen har ett eget språk präglar undervisningen och gör kommunikationen speciell. Läraren måste koordinera det naturvetenskapliga språkbruket med de delaktiga elevernas sätt att prata i klassrummet.
  Läs mer
 • 2015-03-31


  Större fokus på att memorera fakta än att tänka kritiskt i skolan
  I skolan fokuseras undervisningen på att eleverna ska lära sig fakta och de övas sällan i att tänka kreativt och kritiskt. Detta gäller även för undervisning och lärande i estetiska ämnen som bild, musik och slöjd. Det visar en avhandling från Göteborgs universitet.
  Läs mer
 • 2015-03-26


  Utmaning att undervisa om hållbarhet
  Att utbilda elever i hållbar utveckling är en utmaning. Lärare vill få eleverna att bli kritisk tänkande. Men det finns spänningar mellan att förse elever med naturvetenskapliga, rationella kunskaper och att rusta dem som självständiga, ifrågasättande och nytänkande.

  Läs mer
 • 2015-01-26


  PISA gynnar inte svaga elever
  Svenska elever har svårt att förstå provfrågorna i naturvetenskap i PISA. Framförallt då ett abstrakt akademiskt språkbruk kombineras med vardagliga exempel. Det visar Margareta Serder i sin avhandling, där hon granskar kunskapsmätningen PISA utifrån elevernas uppfattning. Serder är även kritisk till ständiga mätningar av elevers kunskaper – mätningar som gynnar de duktiga men missgynnar de svaga.
  Läs mer
Arkiv

Nyheter utbildningsvetenskap

  1. Medvetna val styr inte alltid valet av läromedel
   23 oktGöteborgs universitet
  2. Delaktighet viktig för unga i skolan
   15 oktÖrebro universitet
  3. Medvetna språkinsatser kan hjälpa elever i fysik
   13 oktMalmö högskola
  4. Digitala resurser i skolan omformar elevernas lärande
   30 sepStockholms universitet
  5. 23 svenska städer i Europas största vetenskapsfest
   22 sepVetenskap & Allmänhet
  1. Ny teknik – gamla redovisningsformer
   1 julLinköpings universitet
  2. Skolan behöver arbeta mer med visuella uttryck
   1 julHögskolan Väst
  3. Bilder kan ge försämrad läsförståelse
   16 junGöteborgs universitet
  4. Betygsatt självständighet hämmar gymnasisters kreativitet
   10 junGöteborgs universitet
  5. Rättvisa lärare motverkar politiskt missnöje
   10 junÖrebro universitet
  1. Hur man använder språket viktigare än hur mycket
   9 junHögskolan Dalarna
  2. Djup spricka mellan svenska lärarfacken visar forskning
   27 majMalmö högskola
  3. Analysen viktig när man jobbar med demokrati
   21 majKarlstads universitet
  4. Forskare vill ha hjälp med vårtecken i Norrland
   5 majSLU
  5. Om utbildning för en hållbar utveckling
   28 aprUppsala universitet
Arkiv

Forskarporträtt

  1. "Jag vill känna att jag har gjort skillnad"
   14 oktMälardalens högskola
  1. Litteratur som skapar identitet
   3 oktRiksbankens Jubileumsfond
Om forskning.se
Forskning.se samlar och publicerar forskningsinformation, till nytta och glädje för alla som vill veta något om forskning. Nyheterna hämtas till stor del från landets universitet och lärosäten. Redaktionen på forskning.se producerar även eget redaktionellt material i form av artiklar och aktuella kunskapsöversikter, så kallade teman.

Läs mer om forskning.se

Våra ägare
Kontakt
Västra järnvägsgatan 3,
Box 1035, 101 38 Stockholm
Telefon: 08-546 44 000 |  Fax 08-546 44 192
E-post: red@forskning.se

Redaktionen är verksam i Vetenskapsrådets lokaler i Stockholm. Kontakta redaktionen

Forskning.se använder cookies. Läs mer om dessa här.