Forskning.se - Den nationella forskningsportalen

Nyheter inom utbildningsvetenskap

 • 2015-10-08


  Knepigt bedöma elevers förmåga att använda NO-kunskaper i samhällslivet
  Praktiska bedömningsövningar i form av rollspel i naturvetenskap är en utmaning både för elever och lärare. Det visar forskning från Stockholms universitet som studerat hur elever engagerar sig i samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll.
  Läs mer
 • 2015-10-05


  Nationella proven i tredje klass - en arena för likvärdighetsfrågor
  De nationella proven i år tre i matematik är inte bara ett tillfälle då skolan tar reda på vad eleven kan i ämnet utan också en arena där provets likvärdighet ställs mot elevens likvärdighet. Flerspråkiga elever i behov av stöd och elever med annat modersmål än svenska i behov av stöd, tycks till följd av detta riskera att få en otillfredsställande provsituation. Det visar Anette Baggers avhandling.
  Läs mer
 • 2015-10-01


  Skickligare idrottslärare med teori och reflektion
  Den pedagogiska skickligheten i ämnet idrott och hälsa utvecklas med hjälp av aktuell forskning och olika lärandeteorier. Idrottslärarstudenter kan utveckla sin undervisning genom teoribaserat lärande och kritisk reflektion, visar forskning från Göteborgs universitet.
  Läs mer
 • 2015-09-21


  Så kan teknikundervisningen främja elevernas lärande
  Själva undervisningsmaterialet kan begränsa möjligheten för eleverna att lära sig det de ska i teknik. Det är en aspekt av flera som identifieras i en ny avhandling från Stockholms universitet som fokuserar på vad det innebär att kunna teknik på lågstadiet.
  Läs mer
 • 2015-09-21


  Lärarkollegor utvecklar och stärker varandras pedagogik
  Sedan början av 2000-talet har lärare i tre västsvenska kommuner observerat och utmanat varandras arbete inom ramen för programmet Lärande besök. En avhandling från Göteborgs universitet visar att kollegial granskning kan få stor betydelse för kvalitet och pedagogisk utveckling inom utbildningsområdet.
  Läs mer
 • 2015-09-15


  Språkundervisning via internet – en fråga för alla
  Kan man läsa språk på distans när man inte kan se varandra? Vad händer mellan studenter som använder internet som miljö för sitt lärande? I sin avhandling i pedagogik från Örebro universitet visar Giulia Messina Dahlberg att förståelse för hur kommunikationen ser ut i det digitala klassrummet ökar förutsättningarna för att språkundervisning över internet ska bli en utbildning för alla.
  Läs mer
 • 2015-09-14


  Kunskaper används på flera sätt när elever diskuterar hållbarhet
  När gymnasieelever diskuterar hållbarhetsfrågor inom naturkunskapsämnet gör de två saker samtidigt. Dels skapar de ytterligare förståelse om den specifika fråga de diskuterar. Dels arbetar de med att framställa sig själva och den värld de lever i på ett acceptabelt sätt. Det senare påverkar meningsskapandet kring den fråga eleverna diskuterar, visar Katarina Ottander i sin avhandling vid Umeå universitet.
  Läs mer
 • 2015-09-11


  Bättre skolresultat om barn uppmuntras att påverka sin framtid
  En varm och kärleksfull uppväxtmiljö, kombinerad med att barn uppmuntras tro på sin egen förmåga att påverka saker som ska hända, har betydelse för deras skolresultat. Det är en av slutsatserna som dras i en avhandling kring barn och föräldraskap av Sevtap Gurdal från Göteborgs universitet, anställd på Högskolan Väst.
  Läs mer
 • 2015-09-10


  Debatten om lärarbristen både sann och falsk
  Bristen på lärare är stor – och ökar. Varje år examineras omkring 8000 nya lärare, men enligt Skolverket skulle dubbelt så många lärare behöva examineras. Men utbildas de i rätt ämnen? UKÄ:s senaste rapport visar var behoven är störst.

  Läs mer
 • 2015-09-03


  Informella relationer avgör elevernas skolinflytande
  De elever som lyckas påverka skolundervisningen har upparbetade informella relationer med sina klasskamrater. De elever som av olika skäl saknar detta har sämre möjligheter att påverka undervisningens form och innehåll. Det visar en avhandling vid Göteborgs universitet.

  Läs mer
 • 2015-09-02


  I framtiden formulerar eleverna problemen
  I framtidens skola finns inga gränser mellan olika ämnen. Eleverna arbetar i projekt där de sammanställer information och skapar nya lösningar. Förutsättningen för deras arbete är digital teknik. Det är digitaliseringskommissionens ordförande, Jan Gulliksens förhoppningar när han beskriver framtidens skola.

  Läs mer
 • 2015-09-02


  ​Forskare ska ta reda på hur skolreformen fungerar i praktiken
  Vetenskapsrådet och Forte ger en forskare vid Högskolan Kristianstad och Göteborgs universitet 6,5 miljoner kronor för en treårig studie. Nedifrånperspektivet i studien ska ge svar på hur den nya skolreformen har landat i praktiken.
  Läs mer
 • 2015-09-01


  Forskning som kan hjälpa lärare att ge rätt feedback
  Konkret beröm som ”du valde rätt” fungerar bättre i en lärandemiljö än att säga ”du är smart”. Det är en av många slutsatser i en doktorsavhandling från Karolinska Institutet. Forskare har undersökt hur olika typer av feedback påverkar prestationen samt hur elevernas attityd påverkar motivationen att slutföra uppgifter.
  Läs mer
 • 2015-08-31


  Plugga programmering viktigt för demokratin

  Det är avgörande för demokratin att redan i grundskolan lära ut programmering. Utan förståelse för vad som får internet, telefonerna och banktjänsterna att fungera saknas möjlighet att påverka samhället. Det är både forskare och lärare övertygade om.

  Läs mer
 • 2015-08-27


  En-dator-per-elev-satsningar värdelösa utan ny pedagogik
  En dator till varje elev behöver inte alls innebära att eleverna lär sig mer. Tvärtom kan det göra att elevernas kunskaper försämras. Avgörande för resultaten är hur datorn används i undervisningen. Det visar både svensk och internationell forskning.

  Läs mer
 • 2015-08-27


  Sätt digital läsning på schemat
  Digitalisering förändrar både hur vi läser och hur barn lär sig läsa och skriva. Skolan behöver förändra pedagogiken i svenskundervisningen och utbilda eleverna i digital läsning. Det slår två forskningsrapporter fast som undersökt hur läsning påverkas av digitala medier.

  Läs mer
 • 2015-08-26


  Växelundervisning skulle uppfostra fattiga och dana eliten
  Växelundervisningen spreds under 1800-talets början eftersom den ansågs ny och spännande. Genom så kallade monitörer – ofta äldre elever – som hjälpte läraren skulle stora grupper av fattiga lära sig lyda.
  Läs mer
 • 2015-08-25


  Förskolan viktig för barns tidiga matematiklärande
  Samspelet i förskolegruppen, sammanhangets betydelse och förskollärares förmåga att synliggöra matematiska aspekter stimulerar barn till att använda och utveckla sin grundläggande matematiska förståelse. Det visar en ny avhandling vid Göteborgs universitet.
  Läs mer
 • 2015-06-08


  Hur små barn utforskar, tolkar och skapar tecken
  Barns tidiga möten med digital teknologi gör att deras språk byggs upp och formas på nya sätt. De kommer mycket tidigt i kontakt med en mängd olika tecken. I en doktorsavhandling har Sara Hvit Lindstrand undersökt hur förskolor arbetar med små barns nyfikenhet och utforskande av skriftspråk.

  Läs mer
 • 2015-06-08


  Att samtala med elever i behov av särskilt stöd
  Elever i behov av särskilt stöd har inte samma förutsättningar som andra elever att ha inflytande i undervisningen. Avsaknad av verkningsfulla stödinsatser tystar eleven och elevens tystnad försvårar möjligheten att ge adekvat hjälp. Det bekräftas i Barbro Johanssons longitudinella studie av tonårsflickors behov och erfarenheter.
  Läs mer
 • 2015-06-02


  ​Ordning i klassen – svensk och tysk disciplin i skolan
  Sitta tyst och lyssna på läraren eller arbeta friare och röra sig i klassrummet? Ordningen i klassrum har jämförts mellan Sverige och Tyskland i en ny avhandling som bland annat visar skillnader i hur undervisningen ordnas i klassrummet.
  Läs mer
 • 2015-06-01


  Samhällsfrågor relaterade till bioteknik ger reflekterande elever
  I skolans läroplan uppmanas lärarna införliva etiska frågor i den naturvetenskapliga undervisningen. Skälet är att naturvetenskapens och teknikens snabba utveckling bedöms kräva etiska överväganden. En avhandling vid Göteborgs universitet visar att elever klarar av att fläta samman naturvetenskap och etik.
  Läs mer
 • 2015-06-01


  Vanligt ge specialpedagogiskt stöd utanför ordinarie lektioner
  Specialpedagogiskt stöd till gymnasieelever ges främst utanför ordinarie undervisning. Nära hälften av skolorna tillämpar nivågruppering av eleverna. Och fristående skolor har betydligt färre specialpedagoger och speciallärare än kommunala skolor.
  Läs mer
 • 2015-05-25


  Så kan textsamtal bli stöd för lärandet
  Att samtala kring texter kan fungera lässtöttande. Men det kräver förberedelser, noggrann planering och tydlig struktur. En avhandling i språkdidaktik från Stockholms universitet belyser möjligheter och begränsningar i arbetet med textsamtal på gymnasiet.
  Läs mer
 • 2015-05-22


  Digitalisering i skolan kan förbättra lärandet
  För att förbättra lärandet i skolan behövs det innovation inom pedagogik och undervisningsmetoder. VINNOVA finansierar nu uppstarten av fem testmiljöer med sammanlagt 15 miljoner kronor för att utveckla digitala verktyg och testa nya arbetssätt i skolan.
  Läs mer
 • 2015-04-30


  Motstridiga bilder i synen på den professionella läraren
  Det som skolpolitiska texter definierar som en professionell lärare är inte vad lärare själva formulerar som professionalism. Tvärtom, policytexterna betonar det som lärare tycker motarbetar deras möjligheter att verka i enlighet med läraruppdraget.
  Läs mer
 • 2015-04-27


  Skolelever visar både känslor, värderingar och förståelse kring miljöfrågor
  Hur upplever och beskriver elever i 10-12 års ålder undervisning och skolaktiviteter i miljö- och hållbarhetsfrågor? Annika Manni visar i sin avhandling att många elever uttrycker en helhetskunskap i dessa frågor, en kunskap där känsla, värdering och förståelse är sammanvävda.
  Läs mer
 • 2015-04-16


  Visar NO-klassrummet som kommunikativ arena
  I de naturvetenskapliga ämnena ställs höga kommunikativa krav på både lärare och elever. Det faktum att naturvetenskapen har ett eget språk präglar undervisningen och gör kommunikationen speciell. Läraren måste koordinera det naturvetenskapliga språkbruket med de delaktiga elevernas sätt att prata i klassrummet.
  Läs mer
 • 2015-03-31


  Större fokus på att memorera fakta än att tänka kritiskt i skolan
  I skolan fokuseras undervisningen på att eleverna ska lära sig fakta och de övas sällan i att tänka kreativt och kritiskt. Detta gäller även för undervisning och lärande i estetiska ämnen som bild, musik och slöjd. Det visar en avhandling från Göteborgs universitet.
  Läs mer
 • 2015-03-26


  Utmaning att undervisa om hållbarhet
  Att utbilda elever i hållbar utveckling är en utmaning. Lärare vill få eleverna att bli kritisk tänkande. Men det finns spänningar mellan att förse elever med naturvetenskapliga, rationella kunskaper och att rusta dem som självständiga, ifrågasättande och nytänkande.

  Läs mer
 • 2015-01-26


  PISA gynnar inte svaga elever
  Svenska elever har svårt att förstå provfrågorna i naturvetenskap i PISA. Framförallt då ett abstrakt akademiskt språkbruk kombineras med vardagliga exempel. Det visar Margareta Serder i sin avhandling, där hon granskar kunskapsmätningen PISA utifrån elevernas uppfattning. Serder är även kritisk till ständiga mätningar av elevers kunskaper – mätningar som gynnar de duktiga men missgynnar de svaga.
  Läs mer
 • 2014-09-08


  Självkänsla och kreativitet i skolan
  Vi hör så mycket negativt om skolan idag – stora klasser, utarbetade lärare, stress över betyg och nationella prov … Finns det då plats för barnen och ungdomarna att växa som individer och att utvecklas till kreativa och harmoniska människor?
  Läs mer
Arkiv

Nyheter utbildningsvetenskap

  1. Medvetna val styr inte alltid valet av läromedel
   23 oktGöteborgs universitet
  2. Delaktighet viktig för unga i skolan
   15 oktÖrebro universitet
  3. Medvetna språkinsatser kan hjälpa elever i fysik
   13 oktMalmö högskola
  4. Digitala resurser i skolan omformar elevernas lärande
   30 sepStockholms universitet
  5. 23 svenska städer i Europas största vetenskapsfest
   22 sepVetenskap & Allmänhet
  1. Ny teknik – gamla redovisningsformer
   1 julLinköpings universitet
  2. Skolan behöver arbeta mer med visuella uttryck
   1 julHögskolan Väst
  3. Bilder kan ge försämrad läsförståelse
   16 junGöteborgs universitet
  4. Betygsatt självständighet hämmar gymnasisters kreativitet
   10 junGöteborgs universitet
  5. Rättvisa lärare motverkar politiskt missnöje
   10 junÖrebro universitet
  1. Hur man använder språket viktigare än hur mycket
   9 junHögskolan Dalarna
  2. Djup spricka mellan svenska lärarfacken visar forskning
   27 majMalmö högskola
  3. Analysen viktig när man jobbar med demokrati
   21 majKarlstads universitet
  4. Forskare vill ha hjälp med vårtecken i Norrland
   5 majSLU
  5. Om utbildning för en hållbar utveckling
   28 aprUppsala universitet
Arkiv

Forskarporträtt

  1. "Jag vill känna att jag har gjort skillnad"
   14 oktMälardalens högskola
  1. Litteratur som skapar identitet
   3 oktRiksbankens Jubileumsfond
Om forskning.se
Forskning.se samlar och publicerar forskningsinformation, till nytta och glädje för alla som vill veta något om forskning. Nyheterna hämtas till stor del från landets universitet och lärosäten. Redaktionen på forskning.se producerar även eget redaktionellt material i form av artiklar och aktuella kunskapsöversikter, så kallade teman.

Läs mer om forskning.se

Våra ägare
Kontakt
Västra järnvägsgatan 3,
Box 1035, 101 38 Stockholm
Telefon: 08-546 44 000 |  Fax 08-546 44 192
E-post: red@forskning.se

Redaktionen är verksam i Vetenskapsrådets lokaler i Stockholm. Kontakta redaktionen

Forskning.se använder cookies. Läs mer om dessa här.